Monitoring a riadenie VO Produkty

Monitoring a riadenie verejného osvetlenia

Systém zabezpečuje zber informácii o stave osvetľovacej sústavy a prezentáciu týchto informácii vo vhodnej grafickej podobe. Ďalšou dôležitou úlohou je vzdialená parametrizácia svietenia (nastavovanie časov a intenzít svietenia lamp).

Monitorovací systém je nástrojom na vzdialenú optimalizáciu riadiaceho algoritmu a prezentáciu aktuálnych elektrických a stavových veličín konkrétneho svietidla. Funkciu monitoringu zabezpečuje centrálne dispečerské pracovisko, do ktorého sa prenášajú informácie zo všetkých lokalít, kde je inštalované osvetlenie. V rámci dispečerského centra sa všetky informácie archivujú a spracúvajú do podoby vizuálnych grafických schém, pre každú lokalitu samostatne. Užívateľ z danej lokality získa informácie o „svojom“ osvetlení prostredníctvom WEB prehliadača, ktorým sa pripojí k centrálnemu dispečingu cez internet.

V prostredí WEB prehliadača má užívateľ k dispozícii vizuálnu schému (aktualizovanú v definovaných časových intervaloch), ktorá mu poskytuje všetky informácie o nameraných a nastavených hodnotách a zároveň mu umožňuje vykonanie zmien jednotlivých nastavení.

Prístup k WEB schéme je autorizovaný (prihlásenie užívateľa menom a heslom) a v prípade viacerých užívateľov môže byť vymedzený prístupovými právami – daný užívateľ vidí a môže zasahovať len do toho, čo mu dovoľujú jeho prístupové práva.